Image module

Хүний эрхэд суурилсан хандлага-хөгжлийн бодлого үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх нь /АНУ-ын Азийн сан-Швейцарийн хөгжлийн Агентлаг/Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Баянгол, Орхонтуул сумд/.

2015.08.20-2015.11.10

Хүний эрхэд суурилсан хандлага-хөгжлийн бодлого үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх нь - Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул сум
Хүний эрхэд суурилсан хандлага-хөгжлийн бодлого үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх нь /АНУ-ын Азийн сан-Швейцарийн хөгжлийн Агентлаг/Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Баянгол, Орхонтуул сумд. 2015.08.20-2015.11.10/