Image module

Хүний эрхэд суурилсан хандлага-хөгжлийн бодлого үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх нь /АНУ-ын Азийн сан-Швейцарийн хөгжлийн Агентлаг/. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумд.

2015.08.20-2015.11.10