Image module

Нутгийн удирдлагын түвшинд иргэдийн оролцоо – Иргэдийн төрийн хэрэгт шууд оролцох эрх,мэдэх эрх / АНУ-ын Азийн сан-Швейцарийн хөгжлийн Агентлаг /. Сүхбаатар аймгийн Асгат сум.

2013.06.17 – 2013.09.27