Image module

Байгалийн нөөцийн хариуцлагатай ашиглалтанд талуудын оролцоог хангах нь – I үе шат. / АНУ-ын Азийн сан /. Сүхбаатар аймгийн Мөнхөөн сум.

2012.05.15 – 2012.11.20

Байгалийн нөөцийн хариуцлагатай ашиглалтанд талуудын оролцоог хангах нь - I үе шат